بازدید وزیر کشور، دکتر وحیدی از غرفه خدمات انفورماتیک راهبر در نمایشگاه شهر هوشمند