نتایج معتبرترین رتبه بندی شرکت های بزرگ کشور

نتایج معتبرترین رتبه بندی شرکت های بزرگ کشور

سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی سال ۱۳۹۹ شرکتهای برتر ایران ) براساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۸) را برای بیست و سومین سال متوالی تهیه نموده است.

این فهرست با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشنتری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایه میدهد و به مدیران، سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری میرساند تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

در فهرست تهیه شده از ۵۰۰ شرکت ایران ، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است، به این دلیل که نگاه کالن ملی در شکل گیری این فهرست مورد نظر سازمان مدیریت صنعتی بوده است.

به عبارت دیگر، از آنجایی که رونق و رکود بزرگترین شرکتهای ایران، به دلیل وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین به سرعت در کلیه سطوح اقتصاد کشور آثار خود را بروز خواهد داد، سازمان مدیریت صنعتی با تهیه این فهرست تلاش نموده است که تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف در کنار یکدیگر ارائه دهد.

پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاه های کشور است و از آنجایی که قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار میباشند، در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای فراهم می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایایی تازه گردد.