ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ كشور