اجرای پروژه های PKI & PKIE

شرح پروژه

 

نظر به اینکه شرکت فن‌آوران اعتماد راهبر دارای مجوز رسمی مرکز میانی خصوصی صدور گواهی الکترونیکی از مرکز ریشه کشور می باشد.

بنابراین در راستای توسعه بازار، دارای قابلیت تجهیز نمودن سامانه های مهم به زیرساخت کلید عمومی می باشد، این مهم علاوه بر ارتقای سطح امنیت قابلیت انکارناپذیری و استنادپذیری حقوقی را در سامانه های هدف بطور کاملایجاد می کند.