صدور گواهی الکترونیکی

شرح پروژه:

با توجه به صدور مجوز فعالیت مرکز میانی خصوصی فن آوران اعتماد راهبر ، ارائه خدمات گواهی الکترونیکی به کلیه سامانه‌های تحت کنترل شرکت که از گواهی الکترونیکی استفاده می‌نمایند با توجه به ظرفیتهای زیرساختی شرکت در حجم محدود آغاز شده است.

گواهی دیجیتالی همان شناسنامه ای است که هویت واقعی افراد را به صورت مجازی و برای کسب وکار الکترونیکی تعیین می کند

کاربرد گواهی دیجیتال در حقیقت، استفاده از امضای دیجیتالی و رمزنگاری اطلاعات است در صورتی که در فضای اینترنت، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی وجود داشته باشد، می توان با اعتماد به امضای دیجیتال مخاطب و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی، به کسب وکار پرداخت. البته این قابلیت هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات، با استفاده از امکان رمزنگاری، اسناد و مدارک را با اطمینان کامل تبادل نمود.

امضای دیجیتالی

ورود به نسل جدیدی از تجارت الکترونیکی بوده و با امضای الکترونیکی تحول بزرگی در روابط و تعاملات ایجاد شده است. استفاده از گواهی دیجیتالی در خصوص تشخیص و قابل پیگیری شدن اسناد است به این معنا که اگر تاکنون پیام ارسالی در اینترنت هیچ اعتبار قانونی نداشت، با استفاده از گواهی دیجیتالی شکل قانونی به خود می گیرد.