شرکت معتمد اول هوشمند راهبر

با توجه به فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور جهت ارائه مجوز معتمد مالیاتی نوع اول جهت اجرای زیرساخت های قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ،شرکت معتمد اول هوشمند راهبر(ماهر) در سال 1401 تاسیس و در فروردین ماه سال 1402 و پس از موفقیت در ارزیابی های انجام شده از سوی مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی به عنوان چهارمین شرکت دارنده پروانه معتمد مالیاتی نوع اول موفق به اخذ مجوز گردید.

شرکت ماهر با استفاده از توان متخصصان و کارشناسان خود نسبت به طراحی سامانه واسط مالیاتی اقدام نموده که منطبق با آخرین تغییرات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و این اطمینان را به مودیان می دهد که بر بستر امن مرکز داده این شرکت صورتحساب های الکترونیکی شان را ارسال نمایند.

خدمات قابل ارائه از سوی شرکت ماهر عبارت است از:

1-دریافت و ارسال صورتحساب های الکترونیکی مودیان به کارپوشه مالیاتی

2-آموزش و مشاوره استراتژی های مالیاتی بر اساس قوانین سامانه مودیان شرکت

3-امکان ارسال گروهی صورتحساب های الکترونیکی

4-امکان اتصال مستقیم به سامانه های صدور فاکتور/حسابداری مودیان و ارسال مستقیم صورتحساب به کارپوشه مودیان