گـروه خدمات انفورماتیک راهبر در سال ۱۳۷۰ توسـط وزارت بازرگانی به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجارت الکترونیک تاسیس شد. بـا توجه بـه قانـون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهـارم قانون اساسی، راهبر در سال ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شده و بـه عنـوان هلدینگ تخصصی ICT شـرکت سرمایه‌گذاری غدیـر و زیر مجموعه هلدینگ مالی غدیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بـه فعالیـت خـود ادامـه داد.

چشم انداز

گروه راهبر در افق 1404، به عنوان یکی از 3 هلدینگ برتر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ارائه راهکارهای هوشمند و نوآورانه در حکمرانی و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی و منطقه‌ای ایفای نقش می‌نماید.

مأموریت

راهبر به عنوان هلدینگ تخصصی ICT شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با پیشینه اجرای پروژه‌های راهبردی و ‌سامانه‌های ملی مختلف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مأموریت خود را در بخش‌های اصلی ذیل تعریف مینماید:

  • خدمات و پلتفرم‌های دولت الکترونیک
  • هوشمندسازی صنعتی و شهری در راستای توسعه تحول دیجیتال
  • خدمات مرکز داده و پردازش ابری
  • طراحی و توسعه ‌سامانه‌های نرم‌افزاری

 

  • توسعه بازار مرکز داده‌ و ابری
  • سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه‌های جدید
  • توسعه حوزه‌های هوشمند سازی و تحول دیجیتال
  • توسعه خدمات نرم‌افزاری و ارائه راهکارهای جامع فناوری ارتباطات
  • اپراتور اول دولت الکترونیک PGSB