سامانه دستیار از راه دور

نیروهای مستقر در محل و تکنسین‌ها میتوانند دستورالعمل‌های گام به گام را از نیروی متخصص مستقر در مرکز دریافت کرده و باعث افزایش سرعت عمل، دقت و کاهش هزینه های نیروی انسانی شود.