خدمات انفورماتیک راهبر - راهبر آینده هوشمند

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سامانه ملی ایرانیان اصناف

مکانیزه نمودن فرآیند صدور مجوز صنف‌های مختلف به صورت یکپارچه در سطح کشور از اهداف اصلی این سامانه ملی ‌‌می‌باشد. این سامانه کلیه امور اخذ مجوز فعالیت واحدهای صنفی و یا تمدید آن را مدیریت و تسهیل مینماید. در این سامانه، صدور پروانه مبتنی بر شناسه صنفی، جهت کلیه مشاغل فنی و غیرفنی صورت میپذیرد و همه درخواست‌ها مانند تغییر نشانی، درخواست تمدید، تغییر رسته، شکایات از اتحادیه‌ها و کمیسیون‌های استانی، سرویس پنل پیامکی و غیره را پوشش ‌می‌دهد و در سطح کشور استانداردسازی شده است.