سامانه هوش تجاری

یکی از ارکان موفقیت یک سازمان، تصمیم گیری کارآمد و درست است. مدیران سازمان نمی‌توانند بدون داشتن اطلاعات دقیق و مناسب به بهترین نحو تصمیم‌گیری کنند. اطلاعات موجود در سازمان، زمانی به مدیران کمک می‌کنند که بتوانند دانش و آگاهی مورد نیاز را از آنها استخراج و به راحتی و به موقع آن را تجزیه و تحلیل نمایند. هوش تجاری با استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارها، محیطی برای مدیران ارشد سازمان مهیا ‌می‌نماید که آنها بتوانند اطلاعات لازم را به آسانی در یک بستر یکپارچه، تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم‌های هوشمندانه را جهت پیشبرد اهداف سازمان خود اخذ نمایند. برخی مزایای هوشمندسازی کسب وکار به صورت ذیل ‌می‌باشد:

  • دسترسی و کاوش آسان به اطلاعات در حداقل زمان ممکن
  • تسریع و بهبود فرایند تصمیم گیری
  • تشخیص و پیش‌بینی و مقایسه روندها
  • تشخیص حوزه‌های دارای مشکل و بحران
  • یکپارچگی اطلاعات کل سازمان در یک سیستم