مدیریت مصرف انرژی صنایع

صنایع سیمان، فولاد و نیروگاه ها، انرژی زیادی به صورت برق یا سوخت مصرف می کنند. عمدتاً در کشور ما، بهره وری انرژی در این صنایع کم است و نیازمند بکارگیری راهکارهای هوشمندسازی است.

اقدامات مدیریت مصرف در بخش صنایع شامل چند رده مهم می شود که عبارتند از:

  • ممیزی انرژی
  • پایش مستمر مصرف انرژی (انرژی سنج)
  • مدیریت بار و بازیافت انرژی
  • آموزش و آگاه سازی