خدمات انفورماتیک راهبر - راهبر آینده هوشمند

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

یکی از ارکان موفقیت یک سازمان، تصمیمگیری کارآمد و درست است. مدیران سازمان نمی توانند بدون داشتن اطلاعات دقیق و مناسب به بهترین نحو تصمیم گیری کنند. اطلاعات موجود در سازمان، زمانی به مدیران کمک میکنند که بتوانند دانش و آگاهی مورد نیاز را از آنها استخراج و به راحتی و به موقع آن را تجزیه و تحلیل نمایند.

هوش تجاری با استفاده از تکنولوژی ها و ابزارها، محیطی برای مدیران ارشد سازمان مهیا می نماید که آنها بتوانند اطلاعات لازم را به آسانی در یک بستر یکپارچه، تجزیه و تحلیل کرده و تصمیمهای هوشمندانه را جهت پیشبرد اهداف سازمان خود اخذ نمایند.

برخی مزایای هوشمندسازی کسب و کار به صورت ذیل میباشد:

  • دسترسی و کاوش آسان اطلاعات در حداقل زمان ممکن
  • تسریع و بهبود فرآیند تصمیمگیری
  • تشخیص و پیش بینی و مقایسه الگوها و روندها
  • تشخیص حوزه های دارای مشکل و بحران
  • یکپارچگی اطلاعات کل سازمان در یک سیستم